Villkor för uthyrning 

559286-0521

Genom att du betalar din bokning godkänner du även villkoren automatiskt. 


1. Utrustningens brukande

Förhyrd utrustning får brukas endast av kunden för dennes räkning. För brukande utom Sverige krävs uthyrarens medgivande. Kunden ansvarar för att gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och brukande iakttages även som gällande parkeringsbestämmelser. Kunden svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsförseelser eller brukande i övrigt.


2. Utrustningens skötsel

Kunden skall väl vårda utrustningen. Kunden svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet. Kunden är ansvarig för att meddela uthyraren vid skador eller fel på hyrd utrustning. Släpvagnen ska lämnas tillbaka i gott skick. Om släpet inte återlämnas i gott och rent skick har uthyraren rätt att debitera kunden 250 kr för detta. 


3. Besiktning

Uthyraren har rätt att besiktiga varan under hyrestiden. Om uthyraren har skälig anledning antaga att äganderätten sätts i fara eller att risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer normalt brukande.


4. Försäkringsvillkor

Samtliga släpvagnar är trafikförsäkrade. Kunden ansvarar för att betala självrisk och skador som inte täcks av trafikförsäkringen. Kunden friskrivs ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppkommit genom vårdslöshet eller slarv, till exempel att stödhjul/ben inte fällts upp.


5. Återställande av förhyrd utrustning

Förhyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtats, om annan plats inte överenskommits tillsammans med uthyraren. Kunden är även ansvarig för att låsa och lämna tillbaka samtlig hyrd utrustning på angivet sätt (se fliken "Steg för steg"). Om kunden inte återlämnar hyresobjektet innan eller under överenskommen tid har uthyraren rätt att debitera kunden 200 kr för varje påbörjad halvtimme. Uthyraren har även rätt att debitera kunden för eventuella skador.


6. Avbokning

Avbokningar ska ske senast 2 (två) dygn innan bokningstillfällets start för rätt till återbetalning.


7. Skadekostnadsskydd

Skadekostnadsskydd är en tjänst man kan köpa till i samband med uthyrning av ett hyresobjekt. Tjänsten tecknas per tillfälle och täcker kostnader för självrisk vid eventuella skador på det uthyrda hyresobjektet och dess tillbehör. Helt exkluderat av skadekostnadsskyddet är kodlåsen.

Tjänsten täcker ej stöld eller förlust, varken av hyrt objekt, elkablar eller adaptrar. Kunden friskrivs ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppstått genom oaktsamhet, så som slarvigt lastat släp, sönderbrutna reglage eller dylikt. Tjänsten går ej att köpa efter påbörjad hyresperiod och återbetalas ej om ovan angivna avbokningsregler inte efterföljs.


8. Kodlås och ansvar

Vid förlust, skada eller stöld av kodlås är kunden komplett ersättningsskyldig. Kunden är även ansvarig för att koder till kodlåsen inte tillkännages till obehörig person. Vid överträdelse av detta är kunden ersättningsskyldig för eventuella skador och förluster.


Vid reklamation eller felanmälan vänligen kontakta oss på info@katrineholmsslapvagnar.se